Els nens són el nostre futur ja present. Per aix² els múltiples esfor§os de les famílies, la societat i l´Església, en el seu creixement. Aquesta etapa de la vida és decisiva. Moltes de les grans experi¨ncies de la vida adulta tenen la seva arrel, la seva possibilitat o dificultat, en aquelles que han constituït la pr²pia inf ncia. L´Església sempre ha considerat els nens com a destinataris privilegiats de la seva acció formativa. Ha seguit els ensenyaments de Jesús, qui tantes vegades va assenyalar els nens com aquells qui millor il lustren l´actitud fonamental per acollir-lo a ell. "si no torneu a ser com els infants, no entrareu pas al Regne del cel"(Mt.18,3).

Aquest diumenge el Seminari dioces ser lloc de trobada de molts nens procedents de les distintes parr²quies de la Di²cesi. És la Jornada del MID (Moviment Infantil Dioces ). Ells, com tota l´Església en aquest any, fixen la seva mirada en el cor de la nostra fe: l´Eucaristia. Els nens han preparat durant mesos aquesta Jornada entorn al tema de l´Eucaristia. I avui estan ´de festa amb Jesús´.

Celebrar l´Eucaristia constitueix una trobada decisiva amb el Senyor, present a l´Església. No podem viure sense el diumenge, el centre del qual és la celebració eucarística. Tradicionalment, els nens participen en l´Eucaristia dominical. No obstant aix², avui cada vegada hi són més absents. Els motius són diversos. Potser caldria preguntar-se si té a veure amb una debilitat en la transmissió de la fe, no sols en la família sinó també en la pr²pia comunitat parroquial. De vegades, a la celebració del diumenge li falta aquell to que ajuda a descobrir la pres¨ncia salvadora del Senyor i la seva crida a viure com a germans.

Si volem que els nens participin en l´Eucaristia, ser necessari ajudar-los a despertar a la pres¨ncia de Déu en ells, en la vida, a l´Església; a veure en les coses quotidianes una refer¨ncia a Jesucrist, Mestre i Amic; educar-los en el conjunt d´actituds que acompanyen tota celebració, com és saber escoltar, admirar-se, donar gr cies, obrar comunit riament, guardar silenci- s´ha de fer un esfor§, perqu¨ en el camí de la fe tots creixem a través del mutu testimoni. Els nens necessiten adults que els acompanyin en l´experi¨ncia de la fe i, en particular, en la celebració de l´Eucaristia. Es molt important és que la família participi en l´Eucaristia.

Quan aix² no és possible, caldr trobar altres formes, ja sigui a través del grup de nens de la parr²quia o a través d´algun jove o adult que els acompanyi, amb qui es trobin per a la celebració eucarística. Sense el testimoni personal i comunitari no és possible v iure l´Eucaristia, i menys per a un nen.