La nostra di²cesi est d´enhorabona. El diumenge passat dos joves diaques van rebre el sagrament de l´Orde, que els consagra per a ser pastors en l´Església com a col.laboradors dels bisbes, i actuar com enviats del Crist. Un esdeveniment que mostra que el Bon Pastor continua cridant persones concretes a treballar en l´Església perqu¨ es pugue fer realitat el seu mandat: "Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus" (Mt.28,19); "Feu aix², que és el meu memorial" (Lc.22,19). El mandat d´anunciar la Bona Nova del Crist, i renovar cada dia el sacrifici del seu Cos lliurat i de la seua Sang vessada per a la vida del món (Cf. PDV,1).

La resposta generosa d´Ivan i Rafael ens recorda la necessitat de proposar als joves la vocació al ministeri sacerdotal. Una exig¨ncia permanent de tota comunitat cristiana, puix d´aix² dep¨n el seu futur. I, davant la sequera de vocacions que vivim, qu¨ dir?; qu¨ fer?. És un signe que cal valorar en relació als canvis culturals en les nostres comunitats. Ser conscients d´aquesta situació ens ha d´impulsar a proposar amb més intensitat un creixement en la qualitat de la vida cristiana. Les vocacions són sempre un do de Déu, i no sorgeixen per efecte d´una campanya publicit ria, sinó de la abund ncia de vida cristiana, del descobriment de la necessitat que té el Senyor d´obrers per a la seua vinya, d´un projecte de vida la motivació més profunda del qual és la donació als altres.

Les vocacions provinents d´altres països són una novetat que apareix avui en l´horitzó. Aquestes són un reflex de la creixent multiculturalitat de la nostra societat. Noves vocacions que hem d´acollir amb gratitud i esfor§, perqu¨ són joves que necessiten d´acompanyament, no sols en el camí de la formació al sacerdoci, sinó també en la seua incorporació social i cultural en les nostres comunitats.

És necessari demanar al Senyor vocacions. Per², qu¨ seria d´unes comunitats que preguen per les vocacions per² no les proposen o no les cultiven?. Acompanyar les famílies constitueix un compromís ineludible. I amb aix², sortir a l´encontre dels joves, en una etapa de la vida en qu¨ es busca un horitzó, una meta. Un procés que necessita del testimoni de les comunitats cristianes perqu¨ un jove pugue interessar-se per la vida cristiana i, més encara, per la vida sacerdotal.