La Universitat Jaume I té com a una de les seves principals apostes la «funció social d’Universitat a través de la docència, la investigació i l’extensió de la cultura», ja que considera aquesta funció social «la base sobre la qual es consolida l’avanç del desenvolupament sostenible i la responsabilitat social», tal com recull en el seu Pla d’Acció de Govern 2019-2022 dins de l’Eix estratègic de compromís social i cultura. Al mateix temps, aquest eix estratègic també considera que «el compromís social ha d’estar integrat en tota l’organització» i s’ha de dur a la pràctica en cadascuna de les actuacions que es duguen a terme. A més, hem de considerar que la universitat ha de ser proveïdora d’una formació integral, al mateix temps que haurà de contribuir a la societat amb accions compromeses amb el desenvolupament, la solidaritat o la justícia social. De fet, en relació al manifest compromís social nomenat, l’UJI ha de ser un agent afavoridor dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

La declaració de Nacions Unides de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible és un dels acords globals més ambiciosos i transcendentals en la història recent. Els seus 17 objectius busquen incidir en la disminució i erradicació de la pobresa, la fam o les desigualtats, mitjançant l’impuls d’un desenvolupament econòmic, social i mediambiental sostenible, o en la preservació de la biodiversitat i la cultura, entre altres coses.

Les universitats, com a institucions caracteritzades amb un marcat compromís social, estan cridades a exercir un paper fonamental en la consolidació dels ODS, contribuint a àrees tan importants com l’aprenentatge i l’ensenyament, la investigació, la governança institucional, les polítiques de gestió i extensió universitària i el lideratge social.

En aquesta línia, a l’Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre, OPSIDE-UJI Mónica García-Renedo i l’Observatori Permanent de la Immigració (OPI-UJI) de l’Oficina de Cooperació a al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), es realitzen diverses accions que estan clarament alineades amb els ODS. Així, entre les principals accions de l’OPSIDE-UJI trobem les formatives com el curs de Resiliència i dol en el context educatiu, l’objectiu del què és proporcionar eines i estratègies per al foment de la resiliència a les escoles, així com facilitar recursos i pautes d’intervenció davant un succés potencialment traumàtic; o el curs d’Intervenció Psicosocial en Desastres, que inicia la seva tretzena edició el proper mes de març. El principal objectiu d’aquest curs és oferir formació en els aspectes més rellevants de la intervenció psicosocial en situacions de desastre i emergència, així com en situacions de crisi. Totes dues activitats formatives presenten un clar alineament amb els ODS, en concret amb l’ODS 3, Salut i benestar, en relació a la prevenció de po-ssibles problemes de salut mental relacionats amb l’exposició a situacions de crisi potencialment traumàtiques.

Per la seva banda, una de les principals accions que es realitzen en el OPI-UJI és la convocatòria de Projectes d’investigació i formació: OPI-UJI: migració i interculturalitat, amb la qual es pretén contribuir a el desenvolupament de projectes de recerca i formació, en qualsevol àrea de coneixement, relacionats amb les migracions i el refugi, el racisme i la xenofòbia, la ciutadania o els drets humans i la interculturalitat. D’aquesta manera, tot i que els ODS no recullen entre els seus objectius la qüestió de les poblacions migrants i grups necessitats de refugi, podem afirmar que els projectes OPI-UJI es corresponen amb l’ODS 10, Reducció de les desigualtats, ja que pretén contribuir a la consecució de la igualtat real entre persones de diferent procedència o ètnia, a través de la sensibilització i divulgació d’accions relacionades amb les migracions en el context universitari.

Amb les accions plantejades, totes elles emmarcades en el Vicerectorat d’Estudiantat i Compromís Social, observem que l’UJI, des de diferents àrees de treball, porta temps treballant en els plantejaments enunciats en la nomenada declaració de Nacions Unides de l’Agenda 2030. No obstant això, per tal d’aclarir i mostrar el compromís de l’UJI amb aquesta declaració, s’ha establert el Programa Agenda 2030 - UJI.

A més, amb aquest programa, l’UJI ha posat en marxa un seguit d’accions per al foment i la promoció de polítiques d’igualtat, sostenibilitat, gènere, educació de qualitat o desenvolupament humà, així com donar visibilitat al gran nombre d’accions relatives a aquests camps que s’han implementat en els darrers anys. Així, aquest programa compta amb un grup de treball que pretén impulsar activitats, considerades transversals a totes les accions que es realit-zen en l’entorn universitari, encaminades a contribuir a l’acompliment dels ODS.

No obstant això, hem de tenir en compte que aquestes accions sempre estaran intervingudes per l’ODS 4, Educació de qualitat, ja que no hem d’oblidar que l’UJI és una institució d’investigació i ensenyament, pel que serà mitjançant aquests dos aspectes que podrà interactuar amb el seu entorn, establir aliances amb la resta d’agents socials, tal com promou l’ODS 17, aliances per assolir els objectius, a més d’afavorir el desenvolupament d’una societat més justa i equitativa.

*Vicerectora d’Estudiantat i Compromís Social