Educació de la Generalitat posa a l’abast del professorat la guia L’escola inclusiva en temps de la covid, un document amb orientacions, propostes i eines per a ajudar els centres educatius a convertir-se en elements dinamitzadors de la transformació social cap a la igualtat i la plena inclusió de totes les persones, en especial de les que es troben en situació de més vulnerabilitat o d’exclusió social.

"La covid-19 no ha de ser una barrera que limite els drets de l’alumnat en una escola inclusiva i de qualitat, més bé s’ha de convertir en una oportunitat de canvi i de transformació en pràctiques educatives que afavorisquen una educació de qualitat per a tot l’alumnat i, d’aquesta manera, fer efectius els principis d’equitat i igualtat d’oportunitats en l’accés, la participació i el progrés de tot l’alumnat", ha destacat el conseller Vicent Marzà a l’hora d’explicar el sentit de la nova guia.

Aquesta nova guia ofereix als centres pautes per a continuar assegurant la implantació i el desenvolupament d’un model d’escola inclusiu durant el present curs malgrat la pandèmia.

En el document es poden trobar consells per a dissenyar actuacions educatives, orientacions per a planificar i adequar l’organització escolar, així com les condicions, les mesures i els suports que permeten el màxim nivell d’inclusió de tot l’alumnat.

També proporciona tot un seguit d’actuacions encaminades a possibilitar l’accessibilitat física, sensorial, cognitiva i emocional de la comunitat educativa, per a promoure una escola igualitària que aprofite al màxim les capacitats i talents de cada persona.

Entre les recomanacions descrites en el document destaquen les orientacions per a identificar les barreres que dificulten l’accés, la participació i l’aprenentatge, derivades de la situació de confinament viscuda durant el curs passat, així com les diferents mesures de resposta a la inclusió.

CODOCÈNCIA I AULES DIVERSIFICADES

La guia també inclou indicacions per introduir la codocència, l’avaluació conjunta, les aules diversificades i inclusives, el disseny universal per a l’aprenentatge, l’acompanyament emocional, l’aprenentatge cooperatiu i les tertúlies dialògiques.

Igualment, ofereix pautes per a millorar la coordinació entre tot el professorat, però sobretot, entre el professorat tutor amb el de les diferents matèries i el professorat especialista de suport a la inclusió; i l’assessorament i l’elaboració de materials didàctics i activitats multinivell.

Així mateix, també aprofundeix a tindre en compte les adequacions personalitzades necessàries que permeten que tot l’alumnat tinga l’oportunitat de participar en les activitats del seu grup classe; i assolir els objectius i competències clau de l’etapa, per a adequar les programacions als diferents ritmes, estils i capacitats d’aprenentatge.

Finalment, es recomana emprar eines digitals per a afavorir el treball col·laboratiu, tant entre el professorat, com entre l’alumnat, i entre l’alumnat i els docents.

El document es pot descarregar en la web d’Inclusió Educativa: http://www.ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/publicacions-dgie.