Les actuacions urgents previstes pel Govern a les comarques de Castelló en el marc del Pla Hidrol²gic Nacional (PHN) suposaran un increment del recursos hídrics en uns terminis i amb unes garanties que en cap cas el trasvassament podia assegurar.

El PHN que va aprovar el PP s´ha mostrat totalment mancat de viabilitat des de tots els punts de vista, per² en especial des de l´econ²mic, i aix² no és només una impressió, és fruit dels an lisi i les evaluacions t¨cniques realitzades per organismes de la Comissió Europea.

S´imposa, doncs, la racionalitat davant les campanyes institucionals que no serveixen més que per enfrontar territoris i destapar els interessos partidistes en la defensa d´una solució inviable a la manca de recursos hídrics.

Amb el PHN del PP s´estimaven unes despeses per a l´accés a l´aigua que d´acord amb les estimacions més realistes, ens portaven a un cost al voltant de 0´9 euros per metre cúbic, el que porta a una situació de pr ctica inviabilitat del projecte, i el que és més greu, és previsible que el cost resultant de l´aigua la faria innaccesible per a l´agricultura.

Cal fomentar, doncs, un altra cultura de l´aigua, que és el que la societat demanda de forma majorit ria. Cal actualitzar la informació sobre tot all² que incideix en la quantitat i la qualitat de l´aigua i en la dels ecosistemes lligats a ella, així com els factors de demanda associats a les urbanitzacions, a l´ús productiu i al manteniment dels ecosistemes. Cal també elaborar un diagn²stic que puga servir de punt de partida per a una reflexió concertada de posibles línies d´actuació.

Hem de mentalitzar-nos de que mesures com la millora de la gestió dels recursos hídrics, la reutilització d´aigües, la regulació adequada d´embassaments, la concienciació sobre l´ús racional de l´aigua i si cal la dessalació poden aportar fins i tot més cabdal que un trasvassament, amb la garantia de que aix² permetria trobar l´equilibri entre el creiximent econ²mic, el desenvolupament i la sostenibilitat, i a més evitaria enfrontaments est¨rils entre territoris.

No s´entén que Castelló demane aigua de l´Ebre i alhora s´estiga evaquant més aigua al mar de les marjals de les que es podria obtindre d´un trasvassament, com tampoc s´entén que els embassaments estiguen a hores d´ara llan§ant al mar dotzenes d´hect²metres cúbics per falta d´inversions en el seu manteniment.

La Confederació Hidrogr fica del Xúquer ha anunciat ja la imminent reparació de l´embassament d´Arenós i la col.locació de les comportes al de l´Algar, mesures que permetran embassar 85 hect²metres cúbics. A més, entre les actuacions urgents previstes al nou PHN figuren la construcció d´un embassament al Belcaire que aportar 6 hect²metres; el desenvolupament de programes de captacó d´aigües subterr nies per a l´abastiment i regadius, que facilitar 25 hect²metres anuals; el pla de modernització de regadius de la Plana, que aportar 15 hect²metres, i la prolongació del Canal Cota 100 del Millars, que permetr disposar d´altres 10 hect²metres cúbics. També estan previstes la construcció d´una potabilitzadora al Millars, infraestructures per a l´ús i rec rrega d´acuífers per a reg i la millora de conduccions de distribució, amb una inversió global només a les comarques de Castelló de més de 129 milions d´euros. Es contempla, en últim extrem i com a última solució, un minitrasvassament en el cas de que les mesures anteriors foren insuficients.

Així doncs, el nou Govern socialista est decidit a aplicar criteris de racionalitat en el subminisdtranment i l´¹s de l´aigua, i a més de efectuar les inversions necess ries per a que els embassaments funcionen en tota la seua capacitat. Perqu¨ la societat demanda solucions des del pragmatisme i la racionalitat.