Una societat com la nostra est en permanent estat de revisió dels seus valors i sap, de forma més o menys conscient, que una societat que rep immigrants ha de tindre ben definits els valors b sics sobre els quals se sustenta, i ha de reclamar que siguen assumits i respectats, pels aut²ctons i també pels immigrants.

O dit d´un altra manera, que tots, tant els nouvinguts com els naturals de la ciutat, han de tenir els mateixos drets. I el mateixos deures. En democr cia no hi ha drets sense deures, i fora de la democr cia, simplement no hi ha drets.

Vull dir que la millor solució no és el multiculturalisme, amb la seua tend¨ncia a la segregació, l´aillament i la fragmentació interna de la ciutat o del país, sinó la integració, és a dir, la incorporació gradual dels immigrants en el teixit social, econ²mic, polític i també cultural, conservant el que vulguen conservar de la seua personalitat pr²pia, per² assumint que ho han de compaginar i fer compatible amb els elements b sics, culturals i polítics, del país d´acollida. És a dir, assumint que el país d´acollida, i la ciutat on s´instal len, ha de poder seguir sent un sol poble.

Per a que s´entenga, els immigrants tenen drets culturals i nacionals com a persones individuals, per² no com a col.lectiu nacional. Com a col.lectiu nacional tenen drets al seu país d´origen.

Els romanesos, el grup majoritari a Castelló, tenen tots els drets i per suposat han de tindre també el dret a votar a les municipals, per² perqu¨ ara són ciutadans de Castelló, no perqu¨ siguen súbdits romanesos.

Les fotos, els viatges, i les bones paraules no son més que demag²gia electoral. Vinga d´on vinga.

Portaveu adjunt del Bloc a l´Ajuntament de Castelló