La ciutat és arquitectura, per² bastant més que arquitectura. No és només una suma d´edificis i no pot entendre´s només mitjan§ant el seu estudi, de la mateixa forma que no podria gaudir-se d´una simfonia, només a partir de les parts que desenvoluparen independentment els instruments.

El document més important de tots els ajuntaments és el Pla General d´Ordenació Urbana (PGOU). És l´instrument d´ordenació integral del territori municipal, de conformitat amb all² que disposa la legislació urbanística.

Sempre se li dona una gran import ncia al PGOU. I no seré jo qui li la negue.

Per² ja he dit que la ciutat no són les cases, els carrers, els edificis. La ciutat són les persones. Ja Arist²til definia la ciutat com "un cert nombre de ciutadans".

Tal com jo ho veig, urgix una política humanista, que pense més en les persones que no en les propietats.

Cal un Pla General d´Ordenació Humana (PGOH). Un concepte novedós en política. Un document marc que puga recollir els drets i les obligacions ciutadanes en els municipis.

La compatibilització del dret al descans i el dret a la diversió, mitjan§ant la potenciació del civisme. El dret a l´escolarització en centres públics i al propi barri. El dret a transports públics de qualitat. Una proposta cultural de llarg abast i plural.

Una vertadera acció social dirigida a la gent gran, lluny de l´actual "viatge-dinar-ball-fotos". Una política de joventut integral. Ambulatoris i centres de salut dimensionats a les necessitats reals. Un pla d´integració ciutadana per nouvinguts.

En definitiva un document que pense en els ciutadans i les ciutadanes. Que pense en l´ nima de la ciutat.

Portaveu adjunt del Bloc a l´Ajuntament de Castelló