El desenvolupament integral de la joventut és una tasca de tota la societat. Les famílies hi tenen un paper molt important per a construir entre tots un futur millor. Els pares i mares, al llarg de l’educació dels seus fills i filles, tenen la missió d’escoltar-los, acompanyar-los i donar-los suport perquè arriben a ser persones responsables, tolerants i preparades per a adaptar-se als canvis i a l’entorn. Els i les joves han de començar a prendre decisions acadèmiques durant els seus estudis d’educació secundària obligatòria (ESO). Aquestes es produeixen en un moment de molts canvis per a ells i elles i quan encara no han trobat el seu lloc en el món adult; aquestes decisions són ja part important del seu desenvolupament.

Tots els pares i mares volem que els nostres fills i filles siguen feliços i en determinats moments els nostres esquemes trontollen i es pot viure l’adolescència com una etapa de discussions i poca comunicació. Què podem fer per a millorar-ho?

Per la nostra experiència, des de la feina que realitzem a la Unitat de Suport Educatiu (USE) de la Universitat Jaume I, un aspecte que pot produir angoixa, inseguretat i patiment és la decisió de quins estudis universitaris cursar. Què necessita saber aquest estudiantat per a fer l’elecció?

El punt de partida comença amb l’autoconeixement: cada jove ha de fer una anàlisi exhaustiva dels seus interessos, habilitats, personalitat, capacitats, valors i motivacions en funció de la informació tant personal com la que li pot proporcionar l’entorn que l’envolta (família, orientador o orientadora, professorat...).

El camí continua amb el coneixement de tot el ventall de graus universitaris; avui en dia, el coneixement dels graus és més necessari que mai, ja que l’oferta és molt ampla i diversa amb la possibilitat d’estudiar segones titulacions, dobles graus i dobles títols internacionals.

També és molt important aprofundir en les assignatures de cada pla d’estudis i en el contingut de cadascuna d’aquestes per a saber amb detall què i com s’estudiarà específicament. I al mateix temps, indagar si els àmbits de treball i les tasques que desenvolupen els i les professionals dels diferents estudis universitaris s’ajusten a les expectatives que el o la jove té.

L’última etapa és la de reflexió; s’ha de fer balanç de tota la informació adquirida i viscuda i prendre una decisió personal i realista. El o la jove és el o la protagonista i té l’última paraula en la decisió final.

En tot aquest camí, les famílies han de mantindre un equilibri entre la sobreprotecció i deixar sol al o la jove, perquè siga conscient que és el o la responsable i la part activa en el procés de presa de decisions, que la decisió és seua però que té el suport dels seus progenitors. Sent conscients de la necessitat de les famílies d’implicar-se en el procés de presa de decisions dels seus fills i filles, el curs passat, des del Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa de la Universitat Jaume I, i amb motiu del 25 aniversari de la seua creació, es va organitzar la I Jornada de portes obertes: en família a l’UJI.

Va ser la resposta a una demanda existent, un repte, un nou projecte que va començar a veure la llum i que es va convertir en realitat. La Universitat Jaume I va obrir les seues portes a tots els pares, mares i estudiants de segon cicle d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau superior (CFGS) i a totes les persones interessades a accedir a la universitat, amb la finalitat de gaudir d’una vesprada d’informació i orientació acadèmica universitària.

Moltes són les persones que van donar el millor d’elles mateixes per a apropar a les famílies els seus coneixements mitjançant la presentació de la Universitat Jaume I (desenvolupament integral de l’alumnat i tracte personalitzat, internacionalització, impuls de l’ocupabilitat i de l’esperit emprenedor), les presentacions dels graus (què és, eixides professionals, trets d’identitat, pràctiques i programes de mobilitat), la realització d’itineraris específics (laboratoris, tallers i seminaris) i les visites guiades a serveis de la universitat. Tot això va fer possible que la jornada fóra realment un èxit; va tindre molt bona acollida i la satisfacció de les persones assistents es va fer ja present, tant al llarg de la jornada, com en la valoració personal posterior amb una nota d’excel·lent.

Enguany, amb la mateixa il·lusió, el 7 d’abril, de 16.00 a 20.30 hores, es tornaran a obrir les portes, amb les II Jornades de portes obertes: en família a l’UJI. L’objectiu és donar a conèixer els estudis i tot allò que ofereix la Jaume I per facilitar el procés de presa de decisions del futur estudiantat.

Sols ens queda tornar a posar de manifest el paper clau de les famílies en la presa de decisions dels seus fills i filles pel que fa al futur acadèmic i laboral. Heu estat molt pendent d’ells i elles tots aquests anys i ara, encara que han crescut, us segueixen necessitant. No us necessiten per a moltes coses però han de seguir comptant amb el vostre suport. La universitat és un pas de gegant que faran i no haurien fer-lo sols, acompanyeu-los i estigueu al seu costat.

Veniu en família a l’UJI! H

*Coordinadidora de la Unitat d’Orientació Preuniversitària.

*Coordinadora de la Unitat d’Orientació Universitària, Unitat de Suport Educatiu.