Opinión | EL TURNO

Defensa del Dret Civil Valencià al Congrés

Esta setmana, membres d’institucions i de la societat civil valenciana, com l’Associació de Juristes Valencians, han realitzat un acte de suport al Dret Civil Foral Valencià al Congrés amb la finalitat de sol·licitar la tramitació urgent de la Proposta de Reforma de la Constitució per a la seua reintegració.

Jaume I va crear un Dret civil (Els Furs) per a dotar de regulació jurídica al nou Regne de Valencia. Va ser una de les més grans obres jurídiques de la Edat Mitjana fins que el rei Felip V, el del quadre cap avall de Xàtiva, el va suprimir amb els Decrets de Nova Planta. A la resta de regnes els el va deixar intacte. Franco va permetre que moltes regions actualitzaren el seu Dret Civil excepte als valencians.

Els diferents Estatuts d’Autonomia van recuperar la nostra capacitat legislativa en el Dret en els que vàrem ser capdavanters durant quasi 500 anys. Les Corts van dictar vàries lleis civils com la de Règim Econòmic Matrimonial Valencià; la Llei valenciana de custòdia compartida i de la Llei d’Unions de Fet. El Constitucional, després de set anys de tindre amagat al calaix els recursos sobre estes lleis, les va declarar inconstitucionals. De manera que els valencians quan ens casem ja no estem automàticament en règim de separació de béns sinó que primer hem d’anar al Notari.

El que proposen Les Corts és la modificació de la disposició addicional segona de la Constitució Espanyola, a l’efecte de dotar de claredat a l’article 149.1.8 i que ja no puga ser interpretat com a què sols les autonomies que comptaren amb Compilació civil (els mini codis civil de l’època franquista) puguen tindre competència en Dret Civil. Esta proposta pretén que totes les comunitats que hajen tingut dret privat històric tinguen accés a la competència. Cal recordar que l’Estatut de 2006 en què s’establix la competència en Dret civil no va ser recorregut i que tenim la llei de Contractes Agraris que tampoc ho ha sigut. És de justícia recuperar la competència com va dir el diputat Ernest Blanch en la seua intervenció a l’acte del Congrés.

Membre de l’executiva del PSPV-PSOE de la província de Castelló