Les universitats tenim un enorme potencial de transformació de la nostra societat a partir de la generació de coneixement, la investigació, la transferència i la innovació. Per posar xifres a aquesta afirmació, en aquests moments el sistema universitari espanyol (SUE) forma a més d’1,5 milions de persones a través d’estudis de grau, màster i doctorat, representa el 70 % de l’activitat investigadora a l’àmbit estatal, proporciona ocupació directa a més de 180.000 persones i el nostre impacte econòmic suposa el 2,12 % del PIB.

Tot i la importància cabdal d’aquestes activitats, les universitats no ens limitem a generar i difondre coneixements, també transmetem principis i valors per a formar ciutadanes i ciutadans amb esperit crític i sentit de la responsabilitat social, i dotem l’alumnat universitari de les competències que els permeten respondre als reptes del seu temps per a construir un futur millor.

És precisament aquesta suma d’elements la que defineix la dimensió social de les universitats. Una dimensió social que ens converteix en institucions amb una formidable capacitat de transformació dels territoris on prestem servei públic. Tenim, per tant, l’oportunitat i la responsabilitat de ser referent i avantguarda de canvis socials; de liderar i donar suport a aquelles iniciatives, polítiques i programes que ajuden a millorar la societat i donar resposta als desafiaments socials, econòmics i ambientals en un context de canvis profunds com el que estem vivint.

Amb la voluntat d’enfortir la nostra dimensió social, a la Universitat Jaume I estem desplegant una sèrie de programes, plans i iniciatives per a potenciar valors que no només ens ajuden a fer de l’UJI una universitat millor, sinó que suposen un impuls per a construir una societat també millor. En aquest sentit, treballem per una Universitat més igualitària, inclusiva, sostenible, facilitadora de la formació al llarg de la vida i arrelada al territori —tots ells principis rectors de la nostra institució—. A més a més, ho fem amb la voluntat d’exercir un lideratge social i amb la vocació de ser instrument de transformació en el nostre territori.

En matèria d’igualtat de gènere, ja treballem en la redacció del tercer Pla d’Igualtat amb l’objectiu de corregir les mancances en l’execució de l’anterior pla. En aquest sentit, estem treballant en un document estructurat en 7 eixos fonamentals on destaquen accions en àmbits com els estudis, la investigació i la prevenció de la violència masclista. El repte no és fàcil, i a més sabem que es necessitem d’altres mesures per a capgirar una desigualtat que és estructural. Tot i això, com a institucions que actuem en gran manera com a espill en el qual es mira la societat, tenim la responsabilitat d’avançar en la igualtat de gènere.

Pel que fa a la sostenibilitat, l’emergència climàtica i els ODS, volem un campus més sostenible i més saludable que minimitze la petjada climàtica de les nostres activitats. Ens comprometem també a mobilitzar més recursos per a la recerca sobre el canvi climàtic orientada a l’acció i a la creació de capacitats; a ser neutra en carboni per a 2030 ó 2050 com a molt tard, i a incrementar l’oferta d’educació ambiental i sostenibilitat. Paral·lelament, hem posat en marxa el Pla UJI-ODS 2030, un document que pretén ser la guia d’implantació a la Universitat de l’Agenda 2030. Les línies de treball es troben distribuïdes en les quatre dimensions de la universitat en què s’han d’aplicar els ODS: gestió interna, docència, investigació, i extensió i lideratge, i recullen les accions possibles i imprescindibles per a establir les bases de la implantació dels ODS i la seua integració en el Pla de Responsabilitat Social Universitària (RSU).

També cal posar en valor la diversitat i la pluralitat de les persones amb les seues diferents capacitats.em impulsat un Pla d’inclusió per a persones amb discapacitat de la Universitat Jaume I, resultat i evolució del Programa d’Atenció a la Diversitat i que hem presentat aquesta setmana al Consell de Govern. Els nous eixos que volem impulsar són el de millora de les oportunitats a l’estudiantat, l’eix d’investigació, i el de compromís social. La diversitat és una fortalesa de la institució i així l’entenem a l’UJI. Per això, volem garantir la plena participació de les persones i implicar totes les unitats de l’UJI en el camí cap a una universitat inclusiva.

D’altra banda, l’arrelament al territori, la llengua i la cultura són trets propis del tarannà de la nostra institució acadèmica. El Programa d’Extensió Universitària, amb una tradició i trajectòria paral·leles a la de la mateixa universitat, i el nou model UJI-encultura contribueixen a refermar l’arrelament de la universitat pública de Castelló amb el territori i la nostra identitat cultural. Per això, apostem per la convivència i promoció de les llengües i, entre altres accions, fomentem l’ús de la llengua pròpia en la docència i en la divulgació científica.

Finalment, en una societat del coneixement i amb una major esperança de vida, facilitar la formació al llarg de la vida és irrenunciable per a l’UJI. Un exemple el trobem a la Universitat per a Majors. Un programa formatiu que, des de fa més de vint anys, garanteix la no discriminació a cap persona ni per territori ni per edat. L’esperit de millora constant, la seua capacitat d’adaptació —com també han demostrat durant la pandèmia— i els avanços al llarg dels anys, són la millor carta de presentació d’una Universitat per a Majors que, a més, també fomenta el valor d’un campus intergeneracional.

Aquests són alguns exemples dels principis i valors que guien la nostra acció institucional i de la voluntat d’enfortir la nostra dimensió social. Exemples que demostren que, juntament amb la formació, la investigació, la transferència i la innovació, a la Universitat Jaume I ens esforcem dia a dia per a exercir un lideratge socialment responsable que contribuïsca a la generació d’una societat més justa, amb més oportunitats i major benestar social.

Rectora de la UJI