Tribuna sindical

El nou decret de permisos i llicències docent

La normativa aprovada el passat 5 de gener encara resulta insuficient per avançar en els drets laborals

Elia Bodí

Elia Bodí

Des d’UGT Serveis Públics a les Comarques de Castelló, denunciem que el nou decret de permisos i llicències docents significa una ocasió perduda per avançar en els drets laborals. Per exemple en el nou decret de permisos i llicències, el personal docent disposa d’un dia menys de permís en el cas de defunció d’un familiar que en el decret anterior. Tampoc s’ha tingut en compte en aquesta renovació, la petició d’acumular en una mateixa persona progenitora, en el cas de famílies monoparentals, el permís de paternitat o maternitat fins a les 32 setmanes; o les dos setmanes més de permís per adopció o acolliment familiar múltiple quan es tracta de famílies monoparentals. 

Des d’UGT Serveis Públics a les Comarques de Castelló també denunciem que mestres i professorat al País Valencià continuen sense tindre el dret als dies d’assumptes particulars com la resta d’empleats o funcionaris públics. A modo d’exemple, el personal docent que treballa a Extremadura o Castella la Manxa, entre altres comunitats, disposen d’aquests dies d’assumptes propis. 

Però, en aquestes línies anem a posar el focus en el permís per cura de fill o filla menor afectat per càncer o una altra malaltia greu i regulat en l’article 15 de l’esmentat decret. Des d’UGT Serveis Públics a les Comarques de Castelló, denunciem la situació que lamentablement estan patint les i els docents al sol·licitar aquest permís. Des d’UGT denunciem la necessitat de millorar i d’agilitzar el procediment d’aquest permís. Amb caràcter urgent, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport cal que subsane i establisca un protocol més objectiu i adaptat a les necessitats del professorat que sol·licita aquest tipus de permís.  

En primer lloc, tot i que el professorat fa la petició del permís en temps i forma, la resolució per part de la Conselleria no ho és. En moltes ocasions, el professorat afectat després de manifestar via correu electrònic la necessitat urgent del permís, la resposta de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport és que la seua petició es troba en tràmit. 

En segon lloc, la Conselleria obliga a posar la data de començament del permís quan l’alumnat comença les classes. En conseqüència, el professorat implicat s’incorpora al seu lloc de treball l’1 de setembre i en moltes ocasions donada la gravetat i dependència de la malaltia del seu fill/a, se’l ha de portar al seu centre de treball. 

En tercer lloc, el professorat ha de tornar a sol·licitar un nou permís durant el curs i se’ls obliga a posar data d’inici el 31 de gener i data de finalització el 30 de juny. Novament, ha de portar-se al seu fill/a al seu centre de treball durant el mes de juliol. A més, cada dos mesos el treballador/a ha de tornar a enviar els informes mèdics del seu fill/a a la Conselleria. Es tracta de malalties greus, que es troben en el llistat de malalties greus publicat en l’Annex del Reial Decret 1748/2011 de 29 de juliol. Per exemple, la diabetis tipus 1 és una malaltia crònica. Per aquest motiu, és innecessari enviar la documentació mèdica cada dos mesos. 

Per últim, des de l’Administració, també se’ls obliga a complimentar un informe mèdic- model estàndard-, sense donar l’opció a un informe individualitzat, on es puga detallar la situació real de la malaltia del fill/a. L’administració impedeix un informe mèdic on es puga especificar que l’infant té una malaltia greu i que necessita la cura directa, contínua i permanent dels seus progenitors durant les 24 hores del dia. 

Des d’UGT Serveis Públics a les Comarques de Castelló, exigim a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport amb caràcter urgent, una revisió i modificació del procediment i protocol del permís docent per cura de fill o filla menor afectat per càncer o una altra malaltia greu: un únic permís per curs laboral i un informe mèdic personalitzat a la malaltia de l’infant. 

*Secretaria General UGT Serveis Públics Comarques de Castelló

Suscríbete para seguir leyendo