Al proper ple debatrem sobre el destí dels romanents sobrants dels pressupostos de 2015. El fet que sobren diners és en part producte d’una elaboració errònia dels pressupostos i no tant d’una bona gestió d’estalvi. Caldrà ser més acurades en el futur, però també cal explicar algunes coses. La Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària --llei Montoro-- ha minvat la capacitat de maniobra i autonomia dels municipis, sotmetent-los a les polítiques d’austericidi del Govern del PP. Això obliga als ajuntaments a destinar els romanents a inversions “financerament sostenibles” o a pagar deute, és a dir, a fer obres o a pagar als bancs, tot un obstacle per a la presa de decisions dels municipis.

Els 8,7 milions d’euros de romanent de 2015 s’han d’executar per aquest procediment impedint destinar-los a despesa social o a millorar els serveis públics. A més l’estructura organitzativa de l’ajuntament dificulta l’execució de nous projectes, una situació que caldrà revisar. Castelló en Moviment va proposar executar els projectes dels pressuposts participatius que varen quedar fora de l’assignació original i adquirir 50 habitatges en usdefruit per a ampliar el parc d’habitatge social, propostes que no s’han pogut incloure per la incapacitat de l’Ajuntament per elaborar nous projectes. Seguirem treballant #AlaValenciana perquè aquests projectes es puguen fer realitat. H

*Portaveu CSenMoviment